Anti-inflammatory coumarins with short- and long-chain hydrophobic groups from roots of Angelica dahurica cv. Hangbaizhi

July 28, 2017

Title

Anti-inflammatory coumarins with short- and long-chain hydrophobic groups from roots of Angelica dahurica cv. Hangbaizhi

Author

Wei Wei, Xiu-Wen Wu, Gai-Gai Deng, Xiu-Wei Yang

Year

2016

Journal

Phytochemistry

Abstract

Anti-inflammatory coumarins with short- and long-chain hydrophobic groups from roots of Angelica dahurica cv. Hangbaizhi

Instrument

J-810

Keywords

Circular dichroism, Absolute configuration